omhoog
Yuverta vmbo Amsterdam-West

Ondersteuning

Overzicht van de ondersteuning van Yuverta vmbo A’dam West

A. De kracht van de school (max. 300 woorden)

Yuverta vmbo Amsterdam West is een unieke en neutrale school waar gewerkt wordt aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs. Dit betekent dat iedereen, ongeacht afkomst, geloof of huidskleur, bij ons welkom is en dat we respect hebben voor de overtuiging van de ander. Respect voor de ander is de basis van het denken op Yuverta en we proberen dit in alles uit te dragen.

Het hart van de school vormen de leerlingen en het personeel, in het bijzonder de mentoren. Bijna elke docent op Yuverta is coach en begeleidt een groep leerlingen. Yuverta vmbo A’dam West

is een school waar de zorg voor de leerling centraal staat en waar gestreefd wordt naar een veilige omgeving voor iedereen. Het persoonlijk welzijn staat voorop. Iedereen is medeverantwoordelijk voor een optimaal leerklimaat. Samenwerking en saamhorigheid vormen samen de basis voor een goede organisatie.

De leerlingbegeleiding staat in dienst van de leerling en is ter ondersteuning van het leerproces van de leerling en de persoonlijke ontwikkeling. De leerlingbegeleiding is geïntegreerd in de gehele schoolorganisatie en alle personeelsleden zijn zich bewust van hun aandeel hierin, vooral wat betreft signaleren van problemen. Voor de specifieke onderdelen van de leerlingbegeleiding zijn er specialisten in school.

Om de week worden tijdens het intern zorgoverleg de leerlingen besproken die aangemeld zijn door de coach bij de leerlingbegeleider. De coach houdt aan de hand van de zogenaamde signaleringslijst bij welke leerlingen opvallen als het gaat om cijfers, verzuim en gedrag. Iedere 6 weken bespreekt de coach tijdens het signaleringsoverleg de leerlingen waarover hij/zij advies of input wil van zijn collega’s en leerlingbegeleider. Daarnaast bespreekt de coach 2 x per rapportperiode met de leerlingbegeleider de leerlingen die hij/zij begeleidt.

 

 

B. Overzicht van het ondersteuningsaanbod van de school (max. 50 woorden per onderdeel)

Leerweg onder-steuning vmbo

Hoe werkt de school hieraan?

Leerweg ondersteuning vmbo

De groepsgrootte voor de bb-klas met lwoo bedraagt maximaal 19 leerlingen, voor kb en gl niveau bedraagt de groepsgrootte maximaal 23 leerlingen.

Omdat de meeste leerlingen bij ons op school binnenkomen met forse leerachterstanden, is voor een klassikale aanpak gekozen; alle klassen krijgen extra taal en rekenen. Daarnaast krijgen de leerlingen wekelijks lessen in persoonlijkheidsvorming, waarbij leerlingen bewust worden van de verschillende ‘culturen’ (schoolcultuur, thuiscultuur, straatcultuur) waartussen zij switchen en wat dit betekent in vormen van communicatie.

 

 

Ondersteuning bij taal- en rekenen

Hoe werkt de school hieraan?

Taal

 

Schooljaar 2020-2021 is ons Taalbeleid vernieuwd en dit wordt stapsgewijs geïmplementeerd.

-         Extra ingeroosterde lessen taal klas 1 t/m 4.

-         Dagelijks leeskwartier na de lunchpauze, waarin fictie en zakelijke teksten aan bod komen.

-         Vakoverstijgend aandacht voor schooltaalwoordenlijsten 

Dyslexie

 

Team werkt volgens het dyslexieprotocol van school: extra tijd bij toetsen/opdrachten. Kurzweil wordt alleen ingezet als de dyslexiecoach/rt-er heeft geconcludeerd dat dit nodig is. Zij stemt dit af met ouders en de leerling. Ook zijn audioboeken een mogelijkheid.

Rekenen

 

Extra ingeroosterde lessen rekenen. In leerjaar 1 wordt gewerkt met de digitale methode ‘Got it’.

Dyscalculie

 

Rt-er werkt samen met leerling en ouders. Leerling kan zodoende 1 op 1 begeleiding krijgen en leren werken met verschillende hulpmiddelen.

 

Ondersteuning bij intelligentie

Hoe werkt de school hieraan?

Meer- en hoogbegaafdheid

n.v.t.

Disharmonische intelligentie

De zoco informeert het team om welke leerlingen het gaat en wat de impact in de praktijk is. Het wordt ook vermeld op de signaleringslijst van de coach. Afhankelijk van de ernst van de problematiek kan de BPO-er worden ingezet voor de leerling en het team.

 

Ondersteuning bij motivatie en leren

Hoe werkt de school hieraan?

Motivatie en concentratie

Hieraan wordt gewerkt tijdens coaching. Ook kan de coach hier 1 op 1 aandacht aan schenken en ondersteunen, waarbij ook met ouders de samenwerking wordt opgezocht. De coach kan de leerling aanmelden bij de leerlingbegeleider. Tijdens het zorgoverleg wordt dan besloten welke zorgfunctionaris het best passend is (leerlingbegeleider of BPO-er)

Studievaardigheden: plannen en organiseren, taakgericht werken

Hieraan wordt gewerkt tijdens coaching. Ook kan de coach hier 1 op 1 aandacht aan schenken en ondersteunen, waarbij ook met ouders de samenwerking wordt opgezocht. De coach kan de leerling aanmelden bij de Weekend Academie, op de donderdagmiddagen zijn die in school om leerlingen te helpen. Bij ernstige problemen kan de coach de leerling aanmelden bij de leerlingbegeleider. Tijdens het zorgoverleg wordt dan besloten welke zorgfunctionaris het best passend is (leerlingbegeleider of BPO-er)

 

Ingeroosterde bijles via vakdocent voor de AVO vakken

 

Ondersteuning bij sociaal-emotioneel functioneren

Hoe werkt de school hieraan?

Sociale vaardigheden

 

Mentorles (methode Tumult),

Inzet bij individuele leerlingen: OKA/Schoolverpleegkundige,

JINC meidengroep op de donderdagmiddagen

Angst en stemming (incl. faalangst) 

Inzet leerlingbegeleider, SVP of LeerZo

Omgaan met grenzen

 

Projectweek van Kikid, Lang Leve  de Liefde tijdens het vak Biologie, mentorlessen (Tumult), Qpido organiseert “Liefde is…” in klas 2 en 3

Middelengebruik en verslaving

Mentorles (methode Tumult)

 

Ondersteuning bij fysieke en zintuiglijke beperkingen

Hoe werkt de school hieraan?

Slechtziendheid, slechthorendheid, motorische beperkingen/ beperkte mobiliteit, beperkte belastbaarheid, chronisch ziek

Bij slechtziende of slechthorende leerlingen afkomstig van SO, is er sprake van een overdracht en vaak ook een samenwerking met het SO (in de eerste periode na de overstap van gr. 8 naar leerjaar 1). Als de leerling van het regulier po komt, kan een externe partij betrokken zijn waarmee de zoco de samenwerking oppakt en vormgeeft. In sommige gevallen worden de rt-er actief betrokken. De leerlingen zitten vooraan in de klas en kunnen eventueel gebruik maken van hulpmiddelen (vergrotingen, Kurzweil/voorleessoftware, audioboeken).

Bij beperkte mobiliteit en motorische beperkingen moet bekeken worden of aanmelden haalbaar is: er is geen lift aanwezig, en gelet op de aard van onze beroepsgerichte vakken is een andere vmbo richting soms nodig.

Beperkte belastbaarheid en chronische zieke leerlingen kunnen, in samenwerking met de jeugdarts en/of specialist/behandelaar, een aangepast rooster krijgen.


Ondersteuning thuis en vrije tijd

Hoe werkt de school hieraan?

Ondersteuning thuis/vrije tijd

Deelname inzet schooljongerenwerk vanuit de Gemeente Amsterdam, Topscore.

Ook kan de OKA een rol spelen als ouders en leerling hiervoor open staan.

School kan voor een leerling persoonlijke coach bij Elance, IMD of IPA aanvragen

 

Overige ondersteuning

Hoe werkt de school hieraan?

pesten

 

Digitaal meldsysteem M5 om te monitoren welke leerlingen de structurele pesters zijn in de school en zodoende volgens een vast stappenplan worden aangepakt. Daarnaast hebben wij een schoolcoach die tijdens pauzes en tussen de lessen door leerlingen aanspreekt op negatief gedrag en contact met ouders opneemt hierover, daar waar nodig.

Delen
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • WhatsApp
  • LinkedIn