Yuverta vmbo Roermond

Yuverta vmbo Roermond

Ontdek onze duurzame en persoonlijke school

Ontdek je talent bij Yuverta vmbo Roermond!

Bij ons leer je door te denken en te doen. We hebben persoonlijke aandacht voor talent en interesses. Welke leerweg je ook kiest, bij Yuverta vmbo Roermond helpen onze leerkrachten om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Je leert in een duurzame, innovatieve en ondernemende omgeving. 

Naast theorie ook veel praktijk

Naast de theoretische vakken is er op onze school ook veel aandacht voor praktijk en creativiteit. Zo zijn er - in ons gloednieuwe gebouw - moderne praktijklokalen voor dierverzorging, voeding, techniek & robotica, bloemwerk en groene vormgeving. Zo leuk kan leren zijn!

Kennismaken

Dit is Yuverta vmbo Roermond

Naast de theoretische vakken is er op onze school ook veel aandacht voor praktijk en creativiteit. Zo zijn er - in ons gloednieuwe gebouw - moderne praktijklokalen voor dierverzorging, voeding, techniek & robotica, bloemwerk en groene vormgeving. Zo leuk kan leren zijn!

Kleine klassen met aandacht voor jou
Praktijklessen dier, koken, techniek, robotica, bloem, kunst en groen
Leren door te doen
Diverse soorten extra ondersteuning

Wij doen het

Deze leerlingen zitten al op Yuverta

 

 

 

Wij doen het

Deze leerlingen zitten al op Yuverta

 

 

 

Video
Dit was onze open dag in november in Roermond
Video
Paardensport vmbo: een impressie van een dag op de manege
Video
Jaarlijks doen vmbo-leerlingen mee aan de vakwedstrijd Skills Talents
Video
Hier staat Yuverta voor!

Nog meer weten?

 

 

 

Wat is een groene school?
We zijn een 'groene' school. Dat betekent dat je bij ons - naast de gewone vakken - ook groene praktijkvakken krijgt. Je komt meer te weten over dieren, bloemen of koken.

Ook hebben we aandacht voor duurzaamheid. Zo zorgen we dat jij klaar bent voor de toekomst!

 

Kan ik na een 'groen' vmbo naar alle kanten op het mbo?
Ja, zeker! Met je Yuverta-diploma kun je alle mbo-richtingen op. Van groen, techniek, zorg tot economie.


Moet ik zelf een iPad kopen?
Ja. Je kunt hier wel een financiële toelage voor krijgen. Neem contact met ons op om hier meer over te weten.

Is er ondersteuning voor dyslexie en dyscalculie?
Heb je dyslexie of dyscalculie? Dan krijg je extra tijd bij het maken van je toetsen. En als je wil, bieden we ook ondersteuningslessen aan.

Wat is een syntheseklas?
De syntheseklas is voor leerlingen van groep 8 met specifieke ondersteuningsbehoeften op sociaal, emotioneel en/of pedagogisch vlak. De klas bestaat uit maximaal 12 leerlingen. De leerlingen krijgen les van een of twee vaste docenten (mentoren) die alle lessen verzorgen. Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere klas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt 'schakelen' genoemd. We streven naar een integratie waarbij de leerling in leerjaar 3 volledig geschakeld is naar een reguliere klas en vervolgens met een volwaardig vmbo-diploma op zak onze school verlaat.


Welke andere ondersteuning biedt vmbo Roermond aan?
Scholen bieden ondersteuning aan leerlingen die specifieke aandacht nodig hebben. In het ondersteuningsprofiel legt Yuverta vmbo Roermond vast welke ondersteuning zij aan de leerlingen kan bieden. We beschrijven welke voorzieningen onze school heeft voor begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Je kunt hier het schoolondersteuningsprofiel voor onze locatie inzien.

Wanneer je wil veranderen van je huidge middelbare school naar Yuverta vmbo Roermond, dan heet dat zij-instromen.

Als je bij ons wilt instromen gedurende het schooljaar in leerjaar 1, 2 of 3, óf wanneer het nieuwe schooljaar van start gaat in leerjaar 2 of 3, dan nodigen wij je graag uit voor een gesprek. Wij kunnen plaatsing niet garanderen. Neem daarom tijdig contact met ons op, zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken.

Update instroom mogelijkheden april 2023

Leerjaar 2 is momenteel vol, in leerjaar 1 en 3 zijn nog beperkt mogelijkheden voor zij-instromers. Instromen is dit schooljaar mogelijk tot 16 juni 2023. 

 

Zij-instroom conform toelatingsbeleid leerlingstatuut 2021-23:
Artikel 10 Toelating
  1. Toelating bestaat uit: a. aanmelding/voorlopige inschrijving b. de intake; c. toelating tot een opleiding.
  2. Het College van Bestuur beslist binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving en het vastgestelde beleid van Yuverta over de toelating van leerlingen. Het College van Bestuur heeft deze bevoegdheid overdragen aan de schoolleider.
  3. De schoolleider draagt er zorg voor dat de normen en procedure van toelating voorafgaand aan de aanmelding voldoende bekend zijn bij de aspirant-leerling en zijn ouder(s).
  4. De toelating van de leerling wordt gebaseerd op het schooladvies. Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere eindtoets wordt gewijzigd, wordt de toelating gebaseerd op dat gewijzigde schooladvies.
  5. Een leerling wordt pas tot de lessen toegelaten nadat hij als leerling is ingeschreven.
  6. Het besluit van de schoolleider om een aspirant-leerling niet toe te laten, wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en, indien deze de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt, ook aan diens ouder(s) bekendgemaakt, waarbij wordt gewezen op de bezwaarmogelijkheid.
  7. De aspirant-leerling dan wel de ouder(s) kunnen in bezwaar gaan tegen het besluit om de aspirant-leerling niet toe te laten. Dit bezwaar dient zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na bekendmaking van de schriftelijke beslissing als genoemd in het voorgaande lid, bij de schoolleider worden ingediend.
  8. De schoolleider beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift, doch niet eerder dan nadat de leerling en, indien deze jonger is dan 18 jaar ook diens ouder(s), in de gelegenheid is/zijn gesteld te worden gehoord en kennis heeft/hebben kunnen nemen van de op die beslissing betrekking hebbende adviezen of rapporten.
  9. Voor de toelating tot het praktijkonderwijs (pro en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)) is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. Voor toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is een aanwijzing vanuit het samenwerkingsverband nodig.

Elke school heeft een schoolgids waarin je meer kunt lezen over het onderwijs. Hierin staat ook veel praktische en belangrijke informatie over het schooljaar. De schoolgids wordt aan het begin van ieder schooljaar via ons intranet (Yunet) met ouders en leerlingen gedeeld. Benieuwd? Lees hier de schoolgids van het lopende schooljaar.

Let op: dit is een voorbeeld. Het kan zijn dat er op Yunet een recentere versie is gepubliceerd.

Heb je vragen voor de ouderraad? Je kunt ze stellen per mail via Ouderraad.vmbo.Roermond@yuverta.nl

Contact

Yuverta vmbo Roermond

Jagerstraat 6, 6042 KA Roermond