yuverta.nl
Menu

Veelgehoorde vragen

Veelgehoorde vragen

Vragen, specifiek van leerlingen, studenten, cursisten en ouders

Ik wil mij inschrijven, waar kan ik dat doen?

Voor schooljaar 2021-2022 kun je je nog gewoon inschrijven bij Wellantcollege, Citaverde of Helicon. De inschrijving wordt daarna automatisch aangepast aan de nieuwe naam. Daar hoef je zelf niks voor te doen.
Dit geldt voor al onze nieuwe leerlingen, deelnemers aan de entree-opleiding, studenten en cursisten.

Ik heb mij ingeschreven onder een van de oude namen (Wellantcollege/Citaverde/Helicon), wordt dat automatisch omgezet naar de nieuwe naam?

Ja, wij zorgen ervoor dat jouw inschrijving wordt aangepast aan de nieuwe naam. Dit doen we voor al onze leerlingen, deelnemers aan de entree-opleiding, studenten en cursisten.

Ik volg nu al onderwijs bij Wellantcollege, Citaverde of Helicon. Moet ik mij dan op nieuw inschrijven?

Nee, jouw inschrijving wordt voor schooljaar 2021-2022 automatisch omgezet naar de nieuwe naam.

Als ik in schooljaar 2020-2021 mijn diploma haal, welke naam staat er dan op?

Dan staat de huidige naam (Wellantcollege, Citaverde of Helicon) daar nog op. Dat geldt ook voor getuigschriften en certificaten.


Algemene vragen

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een fusie voor leerlingen, studenten, cursisten en bedrijven?

Een herkenbare en krachtige blauw-groene onderwijsorganisatie, die kwalitatief goed onderwijs verzorgt, ook voor de meest kwetsbare jongeren. Nu en in de toekomst. We leggen een fundament voor het behoud van kleinschalig modern groen onderwijs voor vmbo-leerlingen. De doorstroom naar het groene mbo wordt breder en kwalitatief beter. De mbo-studenten krijgen innovatievere programma’s aangeboden. Door het versterken van de positie van het blauw-groene onderwijs bij het bedrijfsleven hebben mbo-studenten meer mogelijkheden bij de grotere bedrijven. Partners in het bedrijfsleven hebben een sterker aanspreekpunt voor samenwerkingstrajecten. Dit komt ook de kwaliteit van het cursussen en trainingenaanbod ten goede.

Worden Wellantcollege, CITAVERDE en Helicon door de fusie niet erg groot? Past dat wel bij kleinschaligheid?

Ook als we gefuseerd zijn blijft de insteek: kleinschalig onderwijs dicht bij de leerlingen, studenten en cursisten. We blijven grote waarde hechten aan resultaatverantwoordelijke teams om het onderwijs - op kleinschalige wijze - zo dicht mogelijk bij de leerlingen (vmbo) en studenten en arbeidsmarkt (mbo/cursussen en trainingen) vorm te geven. Daarbij ook oog hebbend voor zowel kwetsbare jongeren, als excellente leerlingen en studenten.

Samen kunnen we meer bereiken voor het onderwijs en maatschappelijke vraagstukken op gebieden als water, klimaat en welzijn mens & dier. We willen voor een sterker fundament zorgen om ruimte en mogelijkheden te creëren voor innovatie en kleinschalig onderwijs.

Wat is de status van de fusie?

De Minister van OCW heeft onze fusieplannen goedgekeurd. Dit betekent dat we vanaf 1 januari 2021 bestuurlijk gefuseerd zijn. Per 1 augustus 2021 vormen we één organisatie mét een nieuwe naam.

Er wordt al veel gevraagd van medewerkers, zeker nu in Corona-tijd. Hoe moet hier een ‘fusie’ tussen passen?

De besturen realiseren zich goed dat de werkdruk hoog is. Ook daarom is het traject in acht clusters verdeeld en vandaaruit worden steeds behapbare stappen gezet. Door over alle stappen die we zetten transparant te communiceren en mensen mee te laten denken en praten over voor hun relevant onderwerpen is de verwachting dat het ook energie en perspectief oplevert. 

Een fusie gaat naast de goede intenties meestal ook gepaard met pijnpunten. Waar zitten die hier?

We zullen ongetwijfeld pijnpunten tegenkomen, maar de basis voor de fusie is goed. We hebben het hele traject in behapbare delen opgeknipt, zogenoemde clusters (Visie en strategie, Onderwijs, Onderwijskwaliteit, Organisatie-inrichting & personeel, Planning en control, Bedrijfsvoering, Communicatie & marketing en Cultuur.) In elk cluster zitten experts van alle drie de organisaties, die doen de voorstellen voor de nieuw te vormen organisatie en daarmee ook voorstellen voor het oplossen van pijnpunten die gaandeweg het traject zichtbaar worden. Alle betrokkenen weten dat we een gezamenlijk doel hebben: het versterken van de positie van blauw-groen onderwijs in onze regio’s.

Bedrijven in de regio, zijn die goed aangehaakt?

Jazeker, met een groot deel hebben we al gesproken, het merendeel is enthousiast en we gaan komende periode met nog meer bedrijven spreken. We blijven de samenwerking (in de regio) behouden, en willen die versterken en waar nodig en mogelijk nog beter laden.

Wat gaat deze fusie kosten/besparen?

Het doel van de fusie is versterken van ons blauw-groene onderwijs. Op alle niveaus, om kleinschalige opleidingen te borgen en de kwaliteit een impuls te geven. Als we daarbij ook besparingen realiseren, worden die ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het te doorlopen traject brengt kosten met zich mee. We verwachten echter dat de opbrengsten groter zullen zijn.

Als er zoveel ongeveer hetzelfde blijft, waar zit dan de meerwaarde van een fusie?

De kracht van de fusie zit in het feit dat we samen een meer solide basis hebben om ons kleinschalige onderwijs, dicht bij de leerlingen/studenten en het bedrijfsleven ook in de toekomst goed vorm te kunnen geven. Samen hebben we meer innovatiekracht, dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede en ook de samenwerking met het bedrijfsleven.

Hoe komt het bestuur van de nieuwe organisatie eruit te zien?

Dat is een vraag waar de Raad van Toezicht zich de komende periode over buigt. Wordt vervolgd, zodra daar helderheid over is.

Er zijn al eerdere verkenningen geweest, ook tussen CITAVERDE en Helicon en van Wellant met andere partijen. Wat maakt dat deze wel succesvol wordt?

Er zijn inderdaad in de afgelopen jaren al eerder verkenningen geweest. In februari 2018 leidde dat bijvoorbeeld uiteindelijk tot een ondertekening van een intentieverklaring tot structurele samenwerking tussen CITAVERDE en Helicon. Inmiddels zijn we weer een paar jaren en ook een fase verder: de intentie om met drie partijen samen verder te gaan als unieke blauw-groene onderwijsorganisatie is inmiddels ondertekend. Een mooi vervolg.

Vragen, specifiek van medewerkers

Wat betekent een fusie voor mijn baan?

In eerste instantie gaan veel vragen over baanbehoud: Wat betekent de fusie voor mijn baan? In de vragenronde tijdens de livestream op 15 april zei Titia Bredée daarover al dat we in de eerste plaats vooral iedereen nodig zullen hebben. Reorganisatie is nadrukkelijk geen doel en geen gevolg van deze fusie. Sterker nog: de organisatie-uitdaging is op dit moment eerder hoe we de nieuwe organisatie goed bemenst krijgen en houden. Dat geldt voor docenten, maar ook voor ondersteuners. In het cluster Organisatie-inrichting & personeel ligt de focus dan ook op het hebben, houden en/of krijgen van de goede mensen op de juiste plek. Dat is cruciaal voor de nieuwe organisatie, maar niet nieuw, het is een actueel thema voor veel onderwijsorganisaties. Goed om je daarbij te realiseren is dat werkbehoud natuurlijk iets anders is dan baangarantie. Een fusie brengt verandering met zich mee, dat is duidelijk. De baan van de een verandert daardoor nauwelijks, het werk van de ander wel. Dat geldt hetzelfde voor persoonlijke ambities en drijfveren, de een wil graag blijven doen wat zij of hij al deed, de ander ziet juist nieuwe kansen. Belangrijk is dus dat we daarover het gesprek aangaan, op hoofdlijnen, maar ook individueel op maat. Om samen vraag en aanbod zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen en om samen mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart te brengen. Heb je hierover vragen, ideeën of zorgen? Wacht niet af, maar bespreek ze tijdig met je leidinggevende. Ook al heeft die nog niet alle antwoorden, de dialoog alvast voeren draagt altijd bij.

Wat zijn de gevolgen van een fusie voor mijn arbeidsovereenkomst?

Alle medewerkers met een (vaste) benoeming bij Wellant, CITAVERDE of Helicon komen straks - per 1 januari 2021 - in dienst bij de nieuwe organisatie. Jouw arbeidsvoorwaarden veranderen in de basis niet door een fusie. Een van de werkgroepen binnen cluster Organisatie-inrichting & personeel buigt zich over de harmonisatie en bereidt voor de nieuwe organisatie de gedetailleerde invulling daarvan verder voor.
Heb je een tijdelijke benoeming, dan wil je natuurlijk graag weten of die verlengd wordt. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, afstemming van onderwijsvraag en personeelsaanbod, de formatieplanning voor het nieuwe schooljaar, werkverdeling binnen teams en de match tussen functie en medewerker bijvoorbeeld. Dat is in alle drie de organisaties nu ook al zo. Het vooruitzicht van de fusie komt daar nu bij als extra factor. Het effect daarvan zal, zeker in deze fase, overigens klein zijn. Veel werk gaat immers ‘gewoon’ door. We streven ernaar om, zoals altijd, tijdig met collega’s met een tijdelijke benoeming in gesprek te gaan en op maat de gevolgen van de fusie, maar ook van de andere genoemde factoren te bespreken. En in het algemeen geldt daarbij dat ook voor tijdelijke medewerkers er perspectief is op een mooie toekomst binnen de nieuwe organisatie.

Wat zijn de gevolgen van een fusie voor mijn standplaats?

De meeste collega’s zijn verbonden aan een onderwijsteam op een van de onderwijslocaties. Daarin verandert voorlopig niets. Wellant, Citaverde en Helicon hebben daarnaast nu ieder hun eigen ondersteunende diensten (Wellant), bestuursbureau (Citaverde) en stafdienst (Helicon). Hoe het werk van de collega’s die daar werken op elkaar afgestemd wordt en wie precies welke standplaats houdt of krijgt, dat moet in de komende maanden duidelijk worden. In de afgelopen periode zijn veel stafcollega’s al gestart met samenwerking binnen de clusters, voor een deel is die afstemming dan ook een organisch proces. Bovendien zijn we door corona anders naar werk op afstand gaan kijken. De inzichten uit de samenwerking zoals die nu gestart is, nemen de besturen en de clusters mee om tot een nieuwe organisatie-inrichting te komen. Ook hier is het van belang om de gevolgen van veranderingen met alle betrokken medewerkers op maat te bespreken en daarin persoonlijke visies, ambities en drijfveren mee te nemen. Voor de collega’s waarvoor de gevolgen van de fusie uiteindelijk wel groter blijken, in een veranderde reisafstand bijvoorbeeld, zorgen we voor een heldere, redelijke regeling. Ook daarmee is een van de werkteams van cluster Organisatie-inrichting & personeel aan de slag. Heb je specifieke vragen, ideeën of zorgen hierover, ga het gesprek erover aan met je leidinggevende. Ook al hebben we nog niet alle antwoorden, samen brengen we zo tijdig mogelijk de belangrijkste vraagstukken in kaart én kunnen we op zoek naar oplossingen op maat, als dat nodig is. Uitgangspunt is en blijft dat onze nieuwe organisatie een fijne plek is om te leren en te werken! 

Deel deze pagina opDelen