Beroepspraktijkvorming en aansprakelijkheid | Informatie voor bedrijven

Aansprakelijkheid

Informatie voor stagebedrijven

In het blauw-groene onderwijs neemt kennis maken met en werken op een bedrijf een grote plaats in. Dat gebeurt meestal in de Beroepspraktijkvorming (BPV) ofwel stage. Maar waar gewerkt wordt, kan schade optreden. Hoe is dat nu precies geregeld? In deze flyer wordt dit kort toegelicht. Meer info is te verkrijgen via verzekeren@yuverta.nl.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij schade die ontstaan is bij werken op een bedrijf?

Treedt er schade op tijdens stages, dan is de praktijkbiedende organisatie op dezelfde wijze aansprakelijk

voor schade zoals bij haar eigen werknemers (medewerkers) en moet deze schadepost voorgelegd worden aan de eigen aansprakelijkheids-, werkmaterieel- of motorrijtuig- verzekering.

Deze methode is bepaald door de wetgever. Wettelijk is de stagiair(-e), in dit kader, een werknemer van het bedrijf.

Alleen bij grove roekeloosheid of moedwillig vernielen door de stagiair ligt de aansprakelijkheid bij de stagiair zelf en zal de eigen verzekering van de stagiair aangesproken moeten worden.

Belangrijk voor u als bedrijf om te doen en te weten:

→ Geef bij de start van de BPV uw verzekeraar en/of uw tussenpersoon door dat u een stagiair heeft.

→ Realiseer u dat werk een goede voorbereiding, instructie en controle vraagt. Stagiaires geven nogal eens de indruk het allemaal te kennen en te kunnen, maar over het algemeen is het puberbrein minder in staat mogelijke risico’s goed in te schatten. Zorg dus voor goede begeleiding, instructies en afspraken.

→ Beslis of u het zinvol vindt om een schadeclaim in te dienen, gelet op voorgaande uitgangspunten.

→ Meld bij een eventuele schade de schade op uw eigen bedrijfs-aansprakelijkheids-, werkmaterieel- of motorrijtuigverzekering.

→ Bij schade is het belangrijk om zorgvuldig te vermelden hoe het is gebeurd, hoe de voorbereiding is verlopen en waarom het mis is gegaan.

→ Schade die door een stagiair met een (gekentekend) motorrijtuig is veroorzaakt valt nooit onder de verzekering van Yuverta.

→ Indien u toch vindt dat Yuverta aansprakelijk is voor de schade die door de stagiair(e) is veroorzaakt, dan zult u Yuverta aansprakelijk moeten stellen

Tot slot

In deze flyer vindt u kort de meest belangrijke zaken rondom schade en aansprakelijkheid. Hopelijk schept het u voldoende duidelijkheid rondom de afhandeling van schades. Wij hopen dat dit bijdraagt aan onze duurzame samenwerking.

Mocht u nog vragen hebben rondom de aansprakelijkheidsverzekering, dan kunt u altijd contact opnemen met het Yuverta verzekeringsloket: verzekeren@yuverta.nl

Groeien doen we samen

Delen
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • WhatsApp
  • LinkedIn