yuverta.nl
Menu
dinsdag 7 juli 2020

Raad van Toezicht: “Fusieproces gaat belangrijke volgende fase in”

Wellantcollege, Citaverde en Helicon gaan samen verder als unieke blauw-groene onderwijsorganisatie. Dat is de intentie die de besturen van de drie onderwijsorganisaties eerder dit jaar aankondigden. Met het voorleggen van de fusieplannen aan de minister van OCW gaat het proces een belangrijke nieuwe fase in.

Een belangrijke vervolgstap na het ondertekenen van de intentieverklaring is de aanvraag tot fusietoets. De besturen hebben daarvoor op 30 juni een Fusie Effectrapportage (FER) ingediend bij DUO. De commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) beoordeelt fusies in het middelbaar beroepsonderwijs met een inhoudelijke toets en adviseert vervolgens de minister van OCW. De minister besluit, mede op basis van dit advies, formeel over de fusie. Dit besluit kunnen we in het najaar verwachten. Dan weten we definitief of de bestuurlijke fusie op 1 januari 2021 en de instellingenfusie op 1 augustus 2021 doorgaan.

Brede steun

Nadat de bestuurders in april van dit jaar de intentieverklaring tot fusie ondertekenden, bleek dat ze breed op steun konden rekenen. Intern schaarden de ondernemingsraden, studentenraden en ouderraden van de drie organisaties zich positief achter de fusie. En ook extern kreeg de bundeling van krachten steunbetuiging, in de regio’s van het midden- en kleinbedrijf, het grootbedrijf,  gemeenten en collega-onderwijsinstellingen en landelijk van tal van brancheorganisaties.

Samenstelling RvT

De raden van toezicht van Citaverde, Helicon en Wellant hebben inmiddels samen besloten over de (hun) samenstelling in de nieuwe stichting. 

Raad van toezicht fusiestichting per 1 januari 2021

Daarmee zijn drie leden afkomstig vanuit Wellant, twee vanuit Citaverde (inclusief een zetel voor de LLTB) en twee vanuit Helicon (inclusief een zetel voor ZLTO in combinatie met LTO Noord).

Samenstelling CvB

De raden van toezicht van Citaverde, Helicon en Wellant hebben daarnaast ook een besluit genomen over de omvang en samenstelling van het nieuwe bestuur. In de huidige situatie zijn er voor de drie afzonderlijke organisaties in totaal zes bestuurders.

 Statutair bestuur per 1 januari 2021

In het statutair bestuur zijn twee leden afkomstig van Wellant, twee van Helicon en één van Citaverde. Ans Christophe, één van de huidige bestuurders van Citaverde, neemt afscheid omdat ze de pensioenleeftijd bereikt. De portefeuilleverdeling volgt na de zomervakantie.  

Deel deze pagina opDelen