yuverta.nl
Menu

Planning & control

Planning & control

De rol van cluster Planning & control in de fusievoorbereidingen

Vanuit de drie organisaties zijn in het cluster Planning & control ongeveer 16 collega’s aan de slag, veelal P&C professionals van de ondersteunende diensten (Wellant), het bestuursbureau (Citaverde) en stafdienst (Helicon). Ze werken in verschillende werkteams aan verschillende vraagstukken.

Werkteam 1: Planning & control
Dit werkteam inventariseert allereerst de (financiële) cyclus en bijbehorende inrichting van processen en systemen van de huidige drie organisaties, om uiteindelijk te komen naar één nieuwe inrichting. In de basis lijken Wellant, Citaverde en Helicon als organisaties veel op elkaar. Alle drie de organisaties vallen onder het ministerie van OCW en maken dus op hetzelfde moment een vergelijkbare kaderbrief, begroting en jaarrekening voor dezelfde toezichthouders en instanties. Op detailniveau zijn er in de inrichting van processen en systemen natuurlijk verschillen. Samen met het bestuur en de directeuren brengt werkteam Planning & control de overeenkomsten en verschillen in kaart en bekijken ze wat voor de nieuwe organisatie de meest optimale inrichting is.

Werkteam 2: Stuurinformatie en procuratie
Next level is een belangrijk uitgangspunt voor de fusie: in plaats van een compromis juist samen een stapje verder zetten. In het werkteam Informatie zie je dat duidelijk terug in de ambitie om de informatievoorziening samen naar een ander niveau te brengen. Het gaat dan niet alleen over financiële informatie, maar juist ook om de verbanden met data die iets zeggen over (onderwijs)kwaliteit, organisatieontwikkeling en bijvoorbeeld de tevredenheid van leerlingen, studenten, ouders en medewerkers. Gegevens worden informatie, door ze te verrijken, door te zorgen voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid en waar nodig te analyseren. Dat stelt ons in staat om in control te zijn. Zo kunnen we steeds meer voorsorteren op de langere termijn doelen in plaats van reageren op de kortere termijn situatie. Dit werkteam buigt zich daarnaast over wie in de nieuwe organisatie waarvoor mag tekenen. Dat hangt uiteraard nauw samen met de organisatie-inrichting.  

Werkteam 3: Investeringsagenda en financiering
Hoe gaan we middelen verdelen? In welke verhoudingen? Wat besteden we bijvoorbeeld aan huisvesting, aan ict en aan innovatie en vernieuwing? En volgens welke uitgangspunten organiseren we die verdeling? Over welke investeringen beslissen we centraal en over welke vanuit de locatie? Dat zijn vraagstukken waarover dit werkteam zich buigt. De basis voor de antwoorden is de vastgestelde visie en strategie van de organisatie. Op basis daarvan werkt dit werkteam de investeringsagenda en financieringsafspraken verder uit.  

Business Case nieuwe organisatie
Een fusie brengt in eerste instantie extra kosten met zich mee, denk maar aan de inzet van collega’s in alle clusters en extra uitgaven in die clusters. Uiteindelijk levert het ook weer waarde op, dat kan zijn in financiële efficiency, maar ook in andere aspecten als innovatie, onderwijskwaliteit of medewerkerstevredenheid bijvoorbeeld. Het cluster Planning & control rekent deze kosten en opbrengsten door in een zogenaamde business case. De uiteindelijke opbrengsten moeten terugkomen in het onderwijs, dat moet uit de business case duidelijk worden. Dat is waar we het allemaal voor doen, dat is waar de fusie om begonnen is en dat wordt hier dus getoetst.  

Vragen?
Heb je algemene vragen over de fusie, dan kun je terecht bij je direct leidinggevende. Bij specifieke vragen voor cluster Planning & control, dan kun je ook contact opnemen met de clustertrekker, die vind je in de tabel hieronder. 

Bestuurlijk verantwoordelijk

  • Gabe van der Zee (W)

Clustertrekker

Ondersteuning programmabureau

  • Marten ten Kley (Galan)
Deel deze pagina opDelen